KHÁM SỨC KHOẺ ĐỊNH KỲ CHO CÁN BỘ, NGƯỜI LAO ĐỘNG CÔNG TY TNHH HỢP THÀNH