Cập nhật lần cuối: 05/09/2023

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

I. Tổ chức nhân sự

CN Nguyễn Thị Lê
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

CN Đặng Thị Hằng
trưởng phòng

CN Đỗ Thị Mỹ Nhân
phó trưởng phòng

II. Chức năng và nhiệm vụ

  1. Chức năng

Phòng Tài chính kế toán của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của bệnh viện.

  1. Nhiệm vụ

– Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành, và kế hoạch công tác của bệnh viện lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của bệnh viện và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.

– Theo định hướng hạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định.

– Theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của bệnh viện.

– Tổ chức công tác kế toán trong bệnh viện theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, hành chính sự nghiệp chính xác kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu chi của bệnh viện.

– Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản.

– Tổ chức bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định.

– Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động của bệnh viện.

– Quản lý, sắp xếp nhân lực được giao, lập kế hoạch đào tạo cán bộ đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao.

– Tham gia công tác Đảng, đoàn thể của bệnh viện.

  1. Hệ thống tổ chức

3.1. Quản lý khoa: – 01 Trưởng phòng;

–  01 Phó trưởng phòng;

3.2. Nhân viên:       – Kế toán viên, thủ quỹ

 

CÁC KHOA PHÒNG

hợp tác chuyên môn

BỘ Y TẾ
minitry of health portal

bệnh viện đa khoa tỉnh tB
General hospital of Thai Binh

BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TB
Thai Binh Pediatrict Hospital.

BỆNH VIỆN NHI THÁI BÌNH
Thai Binh Pediatrict Hospital.