Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng