HỘI THI ĐIỀU DƯỠNG, KỸ THUẬT VIÊN ỨNG XỬ HAY TAY NGHỀ GIỎI NĂM 2023