ĐOÀN CÁN BỘ BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN THÁI BÌNH DÂNG HƯƠNG TẠI ĐỀN THỜ LIỆT SỸ TỈNH