Cập nhật lần cuối: 05/09/2023

PHÒNG HÀNH CHÍNH

I. Tổ chức nhân sự

CN. NGUYỄN MẠNH CƯỜNG
TRƯỞNG PHÒNG

Cán bộ:

– Kỹ thuật viên: Khổng Vũ Quý, Vũ Sĩ Tiến

– Kế toán viên Trần Chí Hiếu

– Lái xe: Khổng Minh Ngãi

II. Chức năng và nhiệm vụ

  1. Chức năng

Phòng Hành chính quản trị là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ công tác hành chính quản trị trong bệnh viện.

  1. Nhiệm vụ

– Căn cứ kế hoạch công tác của bệnh viện, lập kế hoạch công tác của phòng để trình giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

– Lập kế hoạch cung ứng vật tư, trang thiết bị thông dụng cho các khoa, phòng trong bệnh viện  theo kế hoạch đã được duyệt, đảm bảo đầy đủ đúng chủng loại, đúng quy định về quản lý tài chính.

– Tổ chức tốt công tác quản lý có hệ thống các công văn đi và đến của bệnh viện, hệ thống bảo quản, lưu trữ hồ sơ theo quy định. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của bệnh viện.

– Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị toàn bệnh viện.

– Quản lý nhà cửa, kho tàng, vật tư, thiết bị thông dụng của bệnh viện.

– Quản lý các phương tiện vận tải của bệnh viện. Điều động xe ô tô đi công tác và cấp cứu theo quy định.

– Tổ chức, thực hiện việc sửa chữa nhà cửa, duy tu, bảo dưỡng các máy thông dụng theo kế hoạch

– Đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch, cung ứng điện, hơi để sấy, hấp tiệt trùng và xử lý chất thải bệnh viện.

– Định kỳ tổng kết công tác cung cấp, mua sắm vật liệu, trang thiết bị thông dụng, báo cáo giám đốc bệnh viện.

– Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao văn phòng phẩm, vật tư thông dụng để trình giám đốc bệnh viện duyệt và tổ chức thực hiện. Kiểm tra đôn đốc việc sử dụng hợp lý, có hiệu quả; chống lãng phí, tham ô.

– Quản lý, sắp xếp nhân lực được giao, lập kế hoạch đào tạo cán bộ đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao.

– Tham gia công tác Đảng, đoàn thể của bệnh viện.

  1. Hệ thống tổ chức

3.1. Quản lý khoa: – 01 Trưởng phòng;

– 01 Phó trưởng phòng;

3.2. Nhân viên:       – Văn thư, nhân viên điện, nước, bảo vệ, lái xe

CÁC KHOA PHÒNG

hợp tác chuyên môn

BỘ Y TẾ
minitry of health portal

bệnh viện đa khoa tỉnh tB
General hospital of Thai Binh

BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TB
Thai Binh Pediatrict Hospital.

BỆNH VIỆN NHI THÁI BÌNH
Thai Binh Pediatrict Hospital.