Cập nhật lần cuối: 11/06/2024

PHÒNG CHỈ ĐẠO TUYẾN

I. Tổ chức nhân sự

Ths ĐD Nguyễn Thị Thủy
Phó trưởng phòng

 Cán bộ:    – Ths ĐD Nguyễn Thị Thủy

II. Chức năng và nhiệm vụ

   1. Chức năng

   Phòng Chỉ đạo tuyến là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ hoạt động công tác đào tạo – nghiên cứu khoa học – chỉ đạo tuyến.

   a. Chỉ đạo hoạt động chuyên khoa ở tuyến dưới

   b. Đào tạo cán bộ chuyên khoa

   c. Nghiên cứu khoa học

   2. Nhiệm vụ

   1. Lập kế hoạch chỉ đạo tuyến dưới trình giám đốc bệnh viện phê duyệt để tổ chức thực hiện.

   2. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác hoạt động chuyên môn kỹ thuật của tuyến dưới.

   3. Phối hợp với các chuyên khoa tổ chức thực hiện đào tạo liên tục cho cán bộ tuyến dưới, đồng thời làm tốt công tác nghiên cứu khoa học.

   4. Định kỳ sơ kế, tổng kết, đúc rút kinh nghiệm về công tác chỉ đạo tuyến trình giám đốc bệnh viện và báo cáo cấp trên.

   5. Tổ chức thống kê, lưu trữ hồ sơ theo đúng quy chế bệnh viện

CÁC KHOA PHÒNG

hợp tác chuyên môn

BỘ Y TẾ
minitry of health portal

bệnh viện đa khoa tỉnh tB
General hospital of Thai Binh

BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TB
Thai Binh Pediatrict Hospital.

BỆNH VIỆN NHI THÁI BÌNH
Thai Binh Pediatrict Hospital.