Hội nghị tổng kết công tác y tế năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021