HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 2020