HỘI NGHỊ HỌC TẬP TUYÊN TRUYỀN TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU KHÓA XIII; TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2022 VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023