ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA HỌC VIỆN Y DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC T