Lời hiệu triệu phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long