Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Bình

      HỘI NGHỊ TỔ CHỨC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT

  VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT

Ngày đăng: 2/4/2019 Người đăng bài viết: Hà Hiệu

Tác giả bài viết: Phòng Kế hoạch tổng hợp - Chỉ đạo tuyến

 

        

      Ngày 1/04/2019, Bệnh viện đã tổ chức Hội nghị Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết và Kết luận của Bí thư Trung Ương Đảng và các Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX  nhằm giúp CB-CNV của Cảng nắm vững được những nội dung cơ bản, nhận thức được đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết.

      Tại Hội nghị, đồng chí báo cáo viên Vũ Hồng Phóng - Trưởng Ban tuyên giáo Khối các Cơ quan tỉnh đã giới thiệu một cách ngắn gọn, súc tích, đảm bảo những nội dung cơ bản của Nghị quyết gồm các nội dung sau: Nghị quyết số 37-NQ/TW 2018 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế; Chỉ thị 28-CT/TW 2019 nâng cao chất lượng kết nạp đảng, khai trừ đảng viên không đủ tư cách; Chỉ thị 30-CT/TW 2019 tăng cường công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Kết luận số 34-KL/TW ngày 7/8/2018 của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khoá XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Cùng các Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX

      Báo cáo viên đã nhấn mạnh đến việc đưa Nghị quyết vào hoạt động thực tiễn của đơn vị, cần coi trọng tính thiết thực và hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, nhất là phải thực hiện ngay Quy định về “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng, khai trừ đảng viên không đủ tư cách”.