Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Bình

         Học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII

Ngày đăng: 27/07/2018 Người đăng bài viết: Hà Hiệu

Tác giả bài viết: Phòng Kế hoạch tổng hợp - Chỉ đạo tuyến

        

         Thực hiện Kế hoạch số 44-KH/ĐUK ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Ban Thường vụ Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh, Kế hoạch số 162-KH/ĐUBV ngày 20 tháng 6 năm 2018 của Đảng uỷ bệnh viện về "Tổ chức quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII”. Đảng ủy Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình đã tổ chức học tập, triển khai Nghị quyết do Đồng chí Phạm Xuân Biền - Phó bí thư Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnhvề các nội dung

         + Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19-5-2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.
         + Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21-5-2018 về  “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”.
         + Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23-5-2018 về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.
         Thảo luận nội dung các nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành động của Ban chấp hành Đảng bộ thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII.