Cập nhật lần cuối: 08/12/2022

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

I. Tổ chức nhân sự

ĐDĐH Hà Thị Mơ
Trưởng phòng

Cán bộ:
– Phó trưởng phòng: ĐDĐH Nguyễn Thị Thuỷ
– Phó trưởng phòng: ĐDĐH Lê Ngọc Quyên

II. Chức năng và nhiệm vụ

 1. Chức năng

    Phòng Y tá (điều dưỡng) của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về tổ chức, điều hành và giám sát công tác chăm sóc người bệnh toàn diện.

 1. Nhiệm vụ
 2. Tổ chức, chỉ đạo y tá (điều dưỡng) nữ hộ sinh kỹ thuật viên chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định.
  2. Đôn đốc, kiểm tra y tá (điều dưỡng), nữ hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lý thực hiện đúng các quy định kỹ thuật bệnh viện và quy chế bệnh viện.
  3. Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ cho y tá (điều dưỡng), nữ hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lý. Tham gia hướng dẫn thực hành cho học viên và kiểm tra tay nghề cho y tá (điều dưỡng), nữ hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lý trước khi tuyển dụng.
  4. Lập kế hoạch mua sắm dụng cụ, vật tư cho công tác chăm sóc và phục vụ người bệnh; kiểm tra việc sử dụng và bảo quản theo quy định.
  5. Kiểm tra công tác vệ sinh, chống nhiễm khuẩn tại các buồng bệnh và các khoa.
  6. Phối hợp với phòng tổ chức cán bộ bố trí và điều động y tế (điều dưỡng), nữ hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lý.
  7. Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến.
  8. Định kỳ sơ kết, tổng kết, công tác chăm sóc người bệnh toàn diện, báo cáo giám đốc bệnh viện.

CÁC KHOA PHÒNG

hợp tác chuyên môn

BỘ Y TẾ
minitry of health portal

bệnh viện đa khoa tỉnh tB
General hospital of Thai Binh

BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TB
Thai Binh Pediatrict Hospital.

BỆNH VIỆN NHI THÁI BÌNH
Thai Binh Pediatrict Hospital.

If you are in need expert assistance for your school assignment, you can entrust your task to a trustworthy paper writing service. A well-written paper is essential to get high grades, but it is not always possible to write a high-quality one in your own time. If you stick to some custom paper writing guidelines, a paper writing service will solve the issue. These guidelines include ensuring that the essay is completely free of errors and submitted on the deadline.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *