Cập nhật lần cuối: 16/06/2022

KHOA CHÂM CỨU

I. Tổ chức nhân sự

BSCKI NGUYỄN THỊ THỦY
Trưởng khoa

Cán bộ:
      
      

II. Chức năng và nhiệm vụ

   1. Chức năng

CÁC KHOA PHÒNG

hợp tác chuyên môn

BỘ Y TẾ
minitry of health portal

bệnh viện đa khoa tỉnh tB
General hospital of Thai Binh

BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TB
Thai Binh Pediatrict Hospital.

BỆNH VIỆN NHI THÁI BÌNH
Thai Binh Pediatrict Hospital.